Meten met twee maten

Het is wellicht menig lezer bekend dat veulenboekhengsten in aanmerking kunnen komen voor een [ beperkte ] dekvergunning in niet Europese landen waar het gebruik van sperma van door het KFPS goedgekeurde hengsten niet of nauwelijks mogelijk is.
Een voorbeeld van een hengst die een beperkte dekvergunning heeft gekregen is de hengst ” Kalvin fân Stal Bellefleur ” [ Tsjalle 454 X Folkert 353 ] die door bemiddeling duur is verkocht aan Stoltz.Henson Friesian Stud in Heidelberg , Zuid Afrika.Deze hengst is op 16 september 2014 aangeleverd in Ermelo voor deelname aan het Centraal Onderzoek. Hij heeft de eindstreep niet gehaald onder meer vanwege de stap die onvoldoende was.Op 15 april 2015 heeft hij een IBOP proef afgelegd en behaalde daar 76 punten met een 5,5 voor de stap. Twee maand later te weten op 11 juni 2015 legde de hengst opnieuw een IBOP proef af maar dan onder het zadel van de stalamazone van de verkoop bemiddelaar en behaalde daar 80 punten met een 7 voor de stap.Dat de hengst toen een ruim voldoende scoorde voor de stap hebben de deskundigen nooit begrepen en was ook niet verantwoord aldus insiders.

Voor Haiko van ’t Lansink [ Maurus 441 x Maiko 373 ] die tweemaal is aangewezen voor deelname aan het Centraal Onderzoek maar niet werd ingeschreven als dekhengst is onlangs een  beperkte dekvergunning aangevraagd voor Mexico waarbij hij naar verwachting 10 – 15 merries zou dekken. Deze hengst blijkt drager te zijn van het waterhoofd gen waarna het KFPS op grond daarvan besloten heeft geen beperkte dekvergunning af te geven terwijl er verder geen hinderpalen aanwezig waren .Dat was een verrassing voor de koper en de verkoper die van deze beperking niet op de hoogte waren.Ook Undersiker kende deze voorwaarde niet.
Naar nu blijkt is zeer recent op de KFPS site verschenen onder het kopje “Het KFPS” en dan verder onder  “Reglementen en Richtlijnen ” onderaan te vinden “Voorschrift voor het verstrekken van dekvergunning voor KFPS veulenboekhengst 2017” . Navraag bij enkele juryleden en ledenraadsleden heeft opgeleverd dat zij van dit voorschrift en de publicatie ervan geen kennis dragen.

Redelijk recent nog zijn drie zonen van Maurits 437 goedgekeurd voor de dekdienst te weten Eise 489 , Markus 491 en Jurre 495 die net als hun vader drager zijn van het waterhoofd gen. Deze hengsten mogen 180 merries per jaar dekken en kunnen wanneer koper en verkoper het met elkaar eens zijn naar een land buiten Europa worden verkocht en geleverd zonder dat het KFPS wegens dragerschap een belemmering opwerpt voor het dekken van merries aldaar. DAT IS METEN MET TWEE MATEN.
Een scherpe lezer zou dit een bepaalde vorm van discriminatie kunnen noemen en dat is niet toegestaan.

Undersiker is op verzoek nagegaan of bovenbedoeld voorschrift niet eerst door de ledenraad beoordeeld had moeten worden. Hij leest dan dat de ledenraad wijzigingen in het beleid die van invloed zijn op de realisatie van het doel waaronder het bevorderen van het welzijn van het Friese Paard eerst moet beoordelen.
Ik neem aan dat de ledenraad in de volgende ledenraadsvergadering hierover kritische vragen zal gaan stellen nu zij is gepasseerd voor de beoordeling vooraf. Mogelijk : “Eens maar nooit weer”.

Trouwens Undersiker heeft altijd gedacht dat de directeur stamboekzaken het laatste woord zou hebben in de toekenning van het afgeven van een beperkte dekvergunning maar dat blijkt niet zo te zijn. Op advies van hem zou een veulenboek sterhengst met een beperkte dekvergunning in Rusland worden gestationeerd maar dat ging niet door omdat de inspectie daar een stokje voor heeft gestoken.

Wat Undersiker nooit heeft geweten is dat dragerschap van het waterhoofd gen een ziekte is. Een officieel stuk afkomstig van een gerenommeerd bureau heeft hij vandaag onder ogen gekregen waarin dat vermeld staat.
Nooit te oud om te leren.

Max Tj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording

Tientallen geïnteresseerde leden hebben mij de afgelopen periode
benaderd met allerlei vragen over hetgeen er nu werkelijk aan de hand is bij De Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek ” [ KFPS ]. Ik verwijs hen dan naar de ledenraadsleden uit hun regio die als hun vertegenwoordigers in grote lijnen op de hoogte dienen te zijn van het wel en wee binnen het KFPS.

De praktijk blijkt weerbarstig omdat deze vertegenwoordigers zwijgplicht hebben waardoor de vragenstellers in het ongewisse blijven.
Betrokkenen hebben mij gevraagd of ik zoals jaren geleden het geval is geweest mijn UnderSiker website zou willen heropenen waardoor ze beter geïnformeerd zullen worden over diverse onderwerpen die voor hen van belang zouden kunnen zijn.

De laatste keer dat UnderSiker zich tot de lezers van de website heeft gericht was op 14 oktober 2004 , nu dus 12 1/2 jaar geleden. Dat er gedurende die periode niets is veranderd binnen het KFPS blijkt uit mijn slotwoorden van destijds.

Ik citeer : ” Wat ik oprecht hoop is dat binnen het KFPS zonder uitzondering regels zullen worden gehanteerd die de leden met elkaar hebben afgesproken , zowel op het bestuurlijke vlak , het menselijke vlak , als op het terrein van de stamboekhouding in de meest ruime zin van het woord. Als dat niet gebeurt zal er naar mijn volle overtuiging altijd onrust blijven bestaan binnen het KFPS.
Het is aan het bestuur , het personeel en niet in de laatste plaats aan de leden om er op toe te zien dat de afgesproken regels ook daadwerkelijk worden nageleefd “
Einde citaat.

UnderSiker zal op basis van feiten trachten de leden te informeren omtrent de gang van zaken binnen het KFPS in de hoop een zelfreinigend vermogen op te starten waardoor rechtvaardigheid , eerlijkheid , integriteit en geloofwaardigheid een toekomst krijgen in onze Koninklijke Vereniging .

Wellicht dat er daardoor sterke , intelligente en gewetensvolle persoonlijkheden zullen opstaan die de afgesproken regels in meest ruime zin zullen naleven en handhaven en ethiek hoog in het vaandel hebben met positieve gevolgen voor de mensen en het Friese Paard in het bijzonder.

Max Tj. van den Berg