Procedure tegen het Stamboek in verband met onzorgvuldig DNA onderzoek. Vervolg

Enige maanden geleden heeft UnderSiker zijn lezers laten weten dat een lid van het Stamboek een procedure is gestart bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, om te trachten de schade die hij heeft geleden vanwege onzorgvuldig DNA onderzoek te verhalen op het Stamboek.

In deze procedure heeft het Stamboek het standpunt ingenomen dat de Rechtbank onbevoegd zou zijn om van de rechtsvorderingen kennis te nemen omdat het betreffende lid zich met zijn klachten allereerst tot het Bestuur had moeten wenden en bij een voor hem negatieve beslissing in beroep had moeten gaan bij het College van Appel. Anders  geformuleerd: volgens het Stamboek  diende het lid eerst een interne procedure te volgen alvorens hij zich tot de rechter zou mogen wenden. Volgens het Stamboek zouden de statuten dit voorschrijven.

De benadeelde partij heeft hiertegen verweer gevoerd en aangegeven dat volgens dezelfde statuten geen interne procedure hoeft te worden gevolgd wanneer de vorderingen tegen het Stamboek als zodanig [ en overigens ook jegens het Bestuur ] zijn gericht. De Rechtbank heeft het verweer van het betreffende lid gevolgd en hem gelijk gegeven en zich bevoegd verklaard. Met gevolg dat de interne rechtsgang bij het Stamboek in het onderhavige geval terzijde wordt geschoven.

De benadeelde partij heeft in zijn verweer ook naar voren gebracht dat middels de interne rechtsgang bij het Stamboek de onafhankelijke rechter buiten spel wordt gezet hetgeen leidt tot een verzwaring van het lidmaatschap. Dit klemt te meer nu de interne rechtsgang geen enkele waarborg geeft voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid terwijl het betreffende lid recht heeft op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter aldus het verweer van het KFPS lid. De rechter heeft zich in het vonnis hierover verder niet uitgelaten.

UnderSiker houdt de lezer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van deze voor velen interessante procedure waarbij het DNA onderzoek zoals dat wordt verricht door het Stamboek in samenwerking met het Dr. Van Haeringen Labaratorium centraal staat.

Geef een reactie