Hoe betrouwbaar is het DNA onderzoek bij het Stamboek

In de KFPS ledenraadsvergadering van 19 mei jl. is door het Stamboekbestuur een voorstel ingediend en door de Ledenraad aangenomen om :
1e Alle goedgekeurde hengsten die voor de fokkerij worden benut te laten testen op waterhoofd en dwerggroei. De uitslag van de testen zal worden gepubliceerd.
2e Alle merries waarvan de afstamming geverifieerd wordt volgens het Registratiereglement tevens te laten testen op dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor.

In lijn daarmee is zeer onlangs op de website van het Stamboek een overzicht gepubliceerd van de dragerschap status van aangeboren aandoeningen van het grootste deel van de actieve KFPS hengsten. Van alle fokmerries dient het dragerschap eveneens onderzocht te worden. Hieraan wordt volop gewerkt zo valt te lezen.

In een recent gevoerde procedure waarin het DNA onderzoek zoals dat plaatsvindt in samenwerking tussen het Stamboek en het Dr. van Haeringen Labaratorium B.V. [ VHL ] centraal staat heeft de rechter op 14 december 2016 uitspraak gedaan. Op grond van onder ede afgenomen getuigenverklaringen van de heren W.A. van Haeringen namens VHL en Ids Hellinga namens het Stamboek heeft de rechter volgens het vonnis de gerechtvaardigde conclusie getrokken “………..dat het verrichte DNA onderzoek met onvoldoende waarborgen is omkleed om op de conclusie van dat onderzoek te kunnen varen en zal daarom terzijde geschoven moeten worden “. Einde citaat.
Verder valt in het vonnis onder meer te lezen “……….. dat het in dit geval jarenlang heeft ontbroken aan met name een zorgvuldige communicatie tussen VHL en KFPS en deugdelijke vastlegging daarvan, waardoor aan de betrouwbaarheid van de aangedragen en onderzochte gegevens ernstig moet worden getwijfeld. De rechtbank betrekt hierbij dat de verklaringen van Hellinga in tijd onderling nogal verschillen”. Einde citaat. Hieraan kan worden toegevoegd dat Ids Hellinga tot twee keer toe een getuigenverklaring is afgenomen.

UnderSiker vraagt zich in het licht bezien van het onderhavige vonnis af hoe betrouwbaar de conclusies zijn van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren DNA onderzoeken bij stamboekhengsten en fokmerries.

Geef een reactie