Is er licht aan het einde van de tunnel?

Op 24 maart jl. is een buitengewone besloten Ledenraadsvergadering gehouden waarvoor de Ledenraadsleden door het Bestuur zijn uitgenodigd in verband met het vertrek van twee inspectieleden. Voorafgaand aan deze bijeenkomst is een extra besloten vergadering georganiseerd door Bauke de Boer en Luciel Ellens waarin zij aan de Ledenraadsleden uitleg hebben gegeven waarom zij als inspectieleden zijn vertrokken. In hun verhaal is uitdrukkelijk naar voren gekomen dat binnen de KFPS-organisatie als geheel niet alles soepel verloopt. Daarom heeft de Ledenraad een commissie ingesteld om de problematiek helder te krijgen. De twee door de Ledenraad gekozen commissieleden Tjitze Bouma en Ytsen de Vries zullen samen met een extern organisatiebureau een onderzoek instellen naar de communicatie, samenwerking en afstemming binnen de diverse geledingen van het KFPS. Op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement is dit mogelijk. Het moet de lezer duidelijk zijn dat de Ledenraad opdrachtgever is en daarmee eigenaar van het onderzoek. 

Over het instellen van deze commissie heeft het Bestuur met geen woord gerept op de website van het KFPS. Daarentegen heeft De Paardenkrant van 29 maart jl. daar wel aandacht aan besteed. Op de voorpagina schrijft de hoofdredacteur onder meer : “De Ledenraadsleden Tjitse Bouma en Ytsen de Vries gaan samen met een extern organisatiebureau een plan ontwikkelen om de afdeling inspectie van het KFPS te professionaliseren. Op termijn moeten de verantwoordelijkheden van de directeur Ids Hellinga worden teruggebracht”.  Einde citaat.

Uit diverse bronnen binnen de Ledenraad waaronder beslist niet Tjitze Bouma heeft UnderSiker het volgende opgetekend.

Tijdens de halfjaarlijkse, deels besloten Ledenraadsvergadering van 19 mei jl. waarbij het Bestuur binnen korte tijd voor de tweede keer de gang op wordt gestuurd, legt Tjitze Bouma uitvoerig uit dat hij stopt als commissielid wegens gebrek aan vertrouwen in – en samenwerking met het Bestuur. Het Bestuur wil een te grote vinger in de pap. Er is onvoldoende samenwerking tussen Ledenraad en Bestuur en het Bestuur informeert de Ledenraad onjuist. Er bestaat een weerstand tussen Bestuur en Ledenraad. De commissie mag van het Bestuur geen individuele gesprekken voeren met mensen uit de diverse geledingen binnen het KFPS zo legt Tjitze Bouma uit.
Op 2 mei jl. verklaart de voorzitter de heer Bert Wassenaar zich akkoord met de voorgestelde werkwijze van de commissie maar op 10 mei jl. , kort daarna dus, wijst het Bestuur de voorgestelde werkwijze alweer af. Bovendien spreken drie Bestuursleden zich uit onvoldoende vertrouwen te hebben in de Ledenraad als geheel zo maakt Tjitze Bouma de Ledenraadsleden duidelijk.

Bij deze misprijzende uitlating van het Bestuur wil UnderSiker een enkele opmerking plaatsen.
-Het is de Ledenraad die het vertrouwen kan opzeggen in het Bestuur en niet andersom.
-Dat de Ledenraadsleden zo maar laten passeren dat de meerderheid van het Bestuur zich uitlaat onvoldoende vertrouwen te hebben in de Ledenraad als geheel vindt UnderSiker onbegrijpelijk. Hij neemt aan dat er toch enige mate van zelf respect aanwezig is bij deze vertegenwoordigers van de KFPS leden.
-Door zich op deze wijze uit te spreken tegen de ingestelde commissie miskent de meerderheid van het Bestuur de controlerende taak van de huidige Ledenraad en kan zij beter in haar geheel aftreden.

Tjitze Bouma herhaalt dat er bij hem onvoldoende vertrouwen is in dit Bestuur om te kunnen samenwerken. Op verzoek van één van de Ledenraadsleden om toch aan te blijven als commissielid  antwoordt hij: “Ik zie geen licht meer aan het einde van de tunnel”.

Na moeizame discussies in dezelfde vergadering wordt besloten twee nieuwe commissieleden aan te stellen in de personen van Roelof Bos en Hennie Vloedgraven. Hierop reageert een Ledenraadslid met de opmerking dat Ytsen de Vries twee petten draagt omdat hij tevens voorzitter is van de vertrouwenscommissie en dat dit in principe onverenigbaar is met het lid zijn van de nieuw ingestelde commissie. Het voorstel wordt in stemming gebracht maar de meerderheid van de Ledenraad vindt dit geen probleem inclusief Ytsen de Vries zelf. Het KFPS Bestuur heeft op haar site op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat Tjitze Bouma is teruggetreden en dat Roelof Bos en Hennie Vloedgraven zijn aangetreden als nieuwe commissieleden. Ook op meerdere regiovergaderingen is door het Bestuur met geen woord gerept over de ingestelde commissie en de problematiek die deze commissie moet onderzoeken in samenwerking met een professional. Over openheid binnen een democratische vereniging gesproken.
UnderSiker vindt het om bovenvermelde redenen zeer betreurenswaardig dat een Ledenraadslid met het kaliber van Tjitze Bouma is afgehaakt als commissielid.

Geef een reactie