Verantwoording

Tientallen geïnteresseerde leden hebben mij de afgelopen periode
benaderd met allerlei vragen over hetgeen er nu werkelijk aan de hand is bij De Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden-Stamboek ” [ KFPS ]. Ik verwijs hen dan naar de ledenraadsleden uit hun regio die als hun vertegenwoordigers in grote lijnen op de hoogte dienen te zijn van het wel en wee binnen het KFPS.

De praktijk blijkt weerbarstig omdat deze vertegenwoordigers zwijgplicht hebben waardoor de vragenstellers in het ongewisse blijven.
Betrokkenen hebben mij gevraagd of ik zoals jaren geleden het geval is geweest mijn UnderSiker website zou willen heropenen waardoor ze beter geïnformeerd zullen worden over diverse onderwerpen die voor hen van belang zouden kunnen zijn.

De laatste keer dat UnderSiker zich tot de lezers van de website heeft gericht was op 14 oktober 2004 , nu dus 12 1/2 jaar geleden. Dat er gedurende die periode niets is veranderd binnen het KFPS blijkt uit mijn slotwoorden van destijds.

Ik citeer : ” Wat ik oprecht hoop is dat binnen het KFPS zonder uitzondering regels zullen worden gehanteerd die de leden met elkaar hebben afgesproken , zowel op het bestuurlijke vlak , het menselijke vlak , als op het terrein van de stamboekhouding in de meest ruime zin van het woord. Als dat niet gebeurt zal er naar mijn volle overtuiging altijd onrust blijven bestaan binnen het KFPS.
Het is aan het bestuur , het personeel en niet in de laatste plaats aan de leden om er op toe te zien dat de afgesproken regels ook daadwerkelijk worden nageleefd “
Einde citaat.

UnderSiker zal op basis van feiten trachten de leden te informeren omtrent de gang van zaken binnen het KFPS in de hoop een zelfreinigend vermogen op te starten waardoor rechtvaardigheid , eerlijkheid , integriteit en geloofwaardigheid een toekomst krijgen in onze Koninklijke Vereniging .

Wellicht dat er daardoor sterke , intelligente en gewetensvolle persoonlijkheden zullen opstaan die de afgesproken regels in meest ruime zin zullen naleven en handhaven en ethiek hoog in het vaandel hebben met positieve gevolgen voor de mensen en het Friese Paard in het bijzonder.

Max Tj. van den Berg

Geef een reactie