De waarheid

In een tweetal berichten onder de kopjes : “Is er bij het Stamboek sprake van een verandering in het fokbeleid?” [augustus 2017] respectievelijk “Stamboek het spoor bijster?” [januari 2018] heeft UnderSiker aandacht besteed aan de niet geoorloofde witte aftekeningen bij een op 9 december 2017 goedgekeurde dekhengst. Daarin is duidelijk naar voren gekomen dat enkele nauw bij deze hengst betrokken personen hebben bevestigd dat hij stekelharig is op de borst.
De Paardenkrant heeft in de editie van 16 mei 2018 een groot artikel gewijd aan deze kwestie [ Artikel 2 PK 16 mei 2018Artikel PK 16 mei 2018, , Column PK 16 mei 2018 ]. De voorzitter van de Hengstenkeuringsjury die de hengst heeft goedgekeurd en de huidige [mede] eigenaar ontkennen in dit artikel deze stekelharigheid.

Om de waarheid rondom de betreffende hengst boven water te krijgen [wel of niet stekelharig] zou de oplossing kunnen zijn dat de hengst op de Universiteitskliniek van de Diergeneeskundige Faculteit in Utrecht wordt onderzocht op [vermeende] stekelharigheid op de borst.

Moreel Kompas

In de besloten Ledenraadsvergadering gehouden op 24 maart 2017 heeft het Bestuur op initiatief van de Ledenraad besloten een Commissie in te stellen die onderzoek moet doen naar het functioneren van Ledenraad, Bestuur, Directie, Inspectie en Jury. Zowel afzonderlijk alsmede hun onderlinge verbanden. Deze Commissie heeft bovendien als opdracht punten ter verbetering aan te dragen die moeten leiden tot een betere afstemming en samenwerking tussen deze geledingen.

Wat zich hierover afspeelt in de besloten vergaderingen tussen Ledenraad en Bestuur blijft voor de buitenwacht verborgen. Een enkele keer komt er nietszeggende informatie naar buiten. Een gesloten bolwerk dat sinds kort scheuren begint te vertonen doordat het Bestuur het vertrouwen van de Ledenraad heeft geschonden. Sommige Ledenraadsleden zit dit emotioneel zo hoog dat zij in de wandelgangen hun teleurstelling in deze handelwijze van het Bestuur hebben laten blijken wat UnderSiker heeft opgevangen.

Op 1 december 2017 heeft in Drachten een [ informele ] Ledenraadsvergadering plaatsgevonden waarbij ook het Bestuur aanwezig was.  De Ledenraadsleden konden daar in alle vrijheid communiceren met elkaar , de Commissie en het Bestuur over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van de Commissie. Desgevraagd door een Ledenraadslid is met instemming van de vergadering een notulist uit eigen gelederen benoemd die van het besprokene notulen heeft opgemaakt. Deze zijn nadien ter lezing aangeboden aan het Bestuur alvorens deze te verzenden naar de Ledenraadsleden. Na terugkomst van het Bestuur zijn de notulen in goed vertrouwen naar alle Ledenraadsleden gezonden zonder op de inhoud te letten. Naderhand is gebleken dat deze sterk afweken van de door de notulist opgemaakte notulen. Voor het Bestuur onwelkome delen waren door het Bestuur eruit gehaald met gevolg dat na de ontdekking de originele notulen alsnog werden nagezonden naar alle Ledenraadsleden.
Zij waren verbijsterd en spreken over censuur van de zijde van het Bestuur en het ontbreken van respect voor – en schending van vertrouwen van de Ledenraad.

Het Bestuur mag zich wel eens bezinnen over de manier waarop zij functioneert in relatie tot de geledingen binnen het Stamboek, met name tot de Ledenraad. Bovendien vervult zij een voorbeeldfunctie waarnaar anderen zich richten. Welke krachten gaan richting vertrouwen, respect en integriteit en welke drijven daarvan af.

Misschien wordt het tijd om het morele kompas van het Bestuur bij te stellen.

 

 

 

 

Procedure tegen het Stamboek in verband met onzorgvuldig DNA onderzoek. Vervolg

Enige maanden geleden heeft UnderSiker zijn lezers laten weten dat een lid van het Stamboek een procedure is gestart bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, om te trachten de schade die hij heeft geleden vanwege onzorgvuldig DNA onderzoek te verhalen op het Stamboek.

In deze procedure heeft het Stamboek het standpunt ingenomen dat de Rechtbank onbevoegd zou zijn om van de rechtsvorderingen kennis te nemen omdat het betreffende lid zich met zijn klachten allereerst tot het Bestuur had moeten wenden en bij een voor hem negatieve beslissing in beroep had moeten gaan bij het College van Appel. Anders  geformuleerd: volgens het Stamboek  diende het lid eerst een interne procedure te volgen alvorens hij zich tot de rechter zou mogen wenden. Volgens het Stamboek zouden de statuten dit voorschrijven.

De benadeelde partij heeft hiertegen verweer gevoerd en aangegeven dat volgens dezelfde statuten geen interne procedure hoeft te worden gevolgd wanneer de vorderingen tegen het Stamboek als zodanig [ en overigens ook jegens het Bestuur ] zijn gericht. De Rechtbank heeft het verweer van het betreffende lid gevolgd en hem gelijk gegeven en zich bevoegd verklaard. Met gevolg dat de interne rechtsgang bij het Stamboek in het onderhavige geval terzijde wordt geschoven.

De benadeelde partij heeft in zijn verweer ook naar voren gebracht dat middels de interne rechtsgang bij het Stamboek de onafhankelijke rechter buiten spel wordt gezet hetgeen leidt tot een verzwaring van het lidmaatschap. Dit klemt te meer nu de interne rechtsgang geen enkele waarborg geeft voor onafhankelijkheid en onpartijdigheid terwijl het betreffende lid recht heeft op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter aldus het verweer van het KFPS lid. De rechter heeft zich in het vonnis hierover verder niet uitgelaten.

UnderSiker houdt de lezer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen van deze voor velen interessante procedure waarbij het DNA onderzoek zoals dat wordt verricht door het Stamboek in samenwerking met het Dr. Van Haeringen Labaratorium centraal staat.

Stamboek het spoor bijster?

Enkele lezers hebben UnderSiker gewezen op de witte aftekeningen op de borst van de hengst op de foto van pagina 19 van de Phryso van januari 2018. De goedkeuring van een dergelijke hengst zou onmogelijk moeten zijn nu de Ledenraad naar aanleiding van de goedkeuring van de schimmelhengst Siert 499 in haar vergadering van 24 maart jl. heeft besloten : “Eens maar nooit meer”. Desgevraagd hebben enkele nauw bij de in december 2017 goedgekeurde hengst betrokken personen bevestigd dat de hengst stekelharig is op de borst.
De vragen die opkomen zijn : hoe het Stamboek het vastgelegde fokbeleid waarborgt en op welke wijze de Ledenraad haar besluit  “Eens maar nooit meer” waar maakt.

Procedure tegen het Stamboek gestart in verband met onzorgvuldig DNA onderzoek

Op het artikel “Hoe betrouwbaar is het DNA onderzoek bij het Stamboek”, dat UnderSiker enige tijd geleden op zijn website heeft geplaatst, hebben talloze lezers gereageerd. Steeds komt de vraag naar voren hoe het toch mogelijk is dat het DNA onderzoek bij het Stamboek niet de rechterlijke toets kan doorstaan. In de bewuste procedure constateert de Rechtbank onder meer dat diverse haarmonsters NIET via een rechtsgeldige procedure zijn aangeleverd en dat NIET meer is vast te stellen door wie en op welke wijze deze haarmomsters aan Dr. van Haeringen Labaratorium zijn verstrekt. De mede hierdoor benadeelde partij, tevens lid van het Stamboek, is zeer recent een procedure gestart bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, om de schade die hij heeft geleden te kunnen verhalen op het Stamboek. UnderSiker houdt de lezers van het vervolg van deze procedure op de hoogte.

Van Ermelo naar Exloo: Het ware verhaal

Door vele leden van het Stamboek wordt UnderSiker bestormd met vragen omtrent de werkelijke redenen van vertrek van het Centraal Onderzoek [CO] voor Friese hengsten van het Koninklijk Hippisch Centrum [KNHS] in Ermelo naar het Hippisch Centrum [HPC] Exloo, dat bepaald niet centraal is gelegen. Zij trekken op dat punt de berichtgeving van de zijde van het KFPS in twijfel. Ook vinden velen het merkwaardig dat de directeur stamboekzaken, Ids Hellinga, bij zo’n belangrijk besluit niet zelf de brief heeft ondertekend die naar de eigenaren van de CO hengsten 2017 is verzonden, terwijl hij namens het KFPS als directeur de contactpersoon naar “Ermelo”was. Ook vragen velen zich af welke andere belangen er spelen bij deze wisseling van testlocatie. UnderSiker is op onderzoek uitgegaan en wil de verkregen informatie met de lezers delen.

De lezer dient zich bij het lezen vooraf te realiseren dat de trainingsleider van het CO, de heer Koos Naber, sedert november 2016 bestuurslid en voorzitter is van de Stichting HPC Exloo. Voorts dat de heer Lieuwe Koopmans die het geluid verzorgt bij de evenementen op het KNHS terrein sedert december 2016 voor de helft eigenaar is van HPC Exloo. Dit Centrum verkeerde in 2016 in financiële moeilijkheden en door eigenaren en bestuur werd ijverig gezocht naar extra inkomsten. Voor de lezer is het van belang te weten dat “Exloo” op de hoogte was van een nog lopende offerte van de KNHS bij het KFPS. Al met al een opvallende combinatie van feiten.

Het uitgangspunt bij de KNHS is dat iedereen die betrokken is bij de paardensport een warm hart wordt toegedragen en dat ook de Friezen en de hengstenhouders/-eigenaren meer dan welkom zijn op het centraal gelegen en zeer goed uitgeruste KNHS Centrum. De CO paarden konden in dezelfde ruime boxen als voorgaande jaren, in een geheel afgesloten gedeelte voor mensen en andere paarden. De hengsten hoefden dus niet in mobiele boxen onder een tentdak te worden gestald zoals door het KFPS op alle fronten wordt beweerd. Voorafgaand aan de ingediende offerte is van KNHS zijde helder gecommuniceerd over de prijsverhoging, waarop de directeur stamboekzaken ongelooflijk boos is geworden op een medewerker van de KNHS. Voor een directeur stamboekzaken onwaardig gedrag.

De CO hengsten zouden dus in de vaste stallen worden gehuisvest hetgeen in heldere taal is gemaild aan de directeur stamboekzaken. Uit betrouwbare bron weet UnderSiker dat Ids Hellinga geweigerd heeft te communiceren over de offerte zoals die is aangeboden door de KNHS. Tevens hebben medewerkers van de KNHS geprobeerd hem te spreken tijdens één van de instructiedagen op het Centrum maar daar heeft hij zich verstopt voor een gesprek. Het was Ids Hellinga bekend dat de CO hengsten 2017 gehuisvest zouden worden in de vaste stallen alleen de prijs stond hem niet aan. Maar hij heeft ook geen enkele moeite gedaan om zaken te doen met de KNHS!

In alle soorten media is eenzijdige berichtgeving verschenen waardoor een ieder op het verkeerde been is gezet. Bovenstaande feiten staan haaks op de informatie zoals die is verstrekt door de voorzitter van het KFPS en de directeur stamboekzaken maar dit zijn de feiten.

Foto impressie van de boxen in Exloo

Naar aanleiding van het bericht “Onthutsend!” op zijn website heeft UnderSiker talloze vragen gekregen over de boxen [2.90 x 3m] waarin de CO hengsten 2017 gedurende hun 70 dagen test zijn gehuisvest. Op veler verzoek plaatst UnderSiker hierbij enkele foto’s die hem door lezers zijn toegezonden ter bevestiging van het voorgaande bericht “Onthutsend!”.

Onthutsend!

Op 3 oktober jl. is het Centraal Onderzoek [CO] van de daarvoor aangewezen Friese hengsten gestart in het Hippisch Centrum Exloo dat in de binnenlanden van Drenthe is gelegen. Voor veel leden een uithoek van Nederland. UnderSiker is aldaar een kijkje gaan nemen op deze voor hem onbekende locatie en is daarna met schaamrood op z’n kaken huiswaarts gekeerd. Het Stamboek heeft onder meer als doel het bevorderen van het welzijn van de Friese paarden maar laat op dit punt het puikje van de Friese parels volledig in de kou staan. Niet zo verwonderlijk trouwens want bezitten het Stamboek bestuur en de directeur stamboekzaken wel voldoende paardenkennis en gevoel voor paarden? Een grote blamage voor een Koninklijke Vereniging en een onthutsende gewaarwording.

Volgens welzijnsregels die opgesteld zijn door de Sectorraad Paarden [SRP] moet de box oppervlakte voor paarden ten minste 10 m² bedragen. In Exloo bedraagt deze slechts 8.70 m² [2.90 x 3 m]. Lekker uitstrekken na een vermoeiende werkdag is er dus niet bij.
Doordat sprake is van een geheel open ruimte waar ook andere paarden zijn gehuisvest is de infectiedruk voor de kostbare hengsten hoog. Infectieziekten zoals influenza, rhino , droes en EVA kunnen daardoor gemakkelijk worden overgedragen door de manege- en pensionpaarden en niet te vergeten door de paarden van de leden van de rijvereniging die van buiten komend daar worden getraind. Gezondheidsrisico’s volop dus. Virussen en bacteriën kunnen al snel meegenomen worden naar de dekstations met alle gevolgen van dien voor de hengstenhouders en merriehouders.
Veiligheid is één van de belangrijkste eisen bij het houden van paarden. Zich veilig voelen in hun box in Exloo zal de Friese hengsten zeker niet lukken. De ruimte tussen de voerbak en de zijwand bedraagt ongeveer 10 cm waar precies een hoef tussen past. De slangen naar de waterbakjes zijn niet omkleed en zeer losjes vastgemaakt. Losrukken van dit mooie speelgoed is voor de paarden kinderspel. In de boxen bevinden zich tegen de achterwanden scherpe ijzeren hoeken. De tussenwanden van de boxen zijn aan de bovenkant niet afgesloten waardoor de hengsten bij het steigeren elkaar kunnen verwonden.
Aan de voorkant van de boxen zitten boven het tralie gedeelte twee balken met veel tussenruimte waardoor een steigerende hengst hier een been tussen kan krijgen. In de boxen bevindt zich tegen de wand een ijzeren steunpaal met ruimte tussen de paal en de wand waardoor de paarden bij het rollen met hun hoefijzer er achter kunnen haken.

Wat voorts UnderSiker is opgevallen is dat de toegangsdeuren niet afgesloten waren waardoor hij gemakkelijk bij de paarden had kunnen komen. Over veiligheid gesproken!

Gebruik van de aanwezige open houten stapmolen is niet verantwoord. Deze bevindt zich buiten dicht tegen de openbare weg aan en heeft een hoogte van 1.60m waar de hengsten gemakkelijk over heen kunnen springen.
Behoudens de openbare weg heeft UnderSiker in de nabije omgeving geen uitrij mogelijkheden kunnen ontdekken. In Ermelo konden de CO onderzoek hengsten als welkome afwisseling lekker de hei op.

Het is onvoorstelbaar dat het KFPS deze locatie heeft durven aanbieden aan de hengstenhouders/-eigenaren die zoveel tijd en geld in deze paarden hebben gestoken. Respectloos naar deze beroepsgroep en naar de paarden is de mening van UnderSiker.

De vraag die boven de markt hangt is waarom het KFPS het Koninklijke -, goed geoutilleerde -, goed bereikbare-en centraal gelegen Hippisch Centrum in Ermelo heeft ingeruild voor Exloo terwijl ze aan de hele wereld verkondigt dat het welzijn van de Friese paarden bovenaan hun lijstje van doelstellingen staat. Wat is er waar over het niet beschikbaar zijn van de uitstekende faciliteiten in Ermelo wat het Stamboek bestuur aangeeft in de brief aan de eigenaren van de CO hengsten 2017 [zie de bijlage] , op haar website , in de media en niet in de laatste plaats in de column van de voorzitter in het oktober nummer van het lijfblad de Phryso?
UnderSiker heeft ook dat onderzocht en is tot een verbijsterende conclusie gekomen die hij één dezer dagen met de lezers zal delen.
Brief aan eigenaren CO hengsten 2017

Hoe betrouwbaar is het DNA onderzoek bij het Stamboek

In de KFPS ledenraadsvergadering van 19 mei jl. is door het Stamboekbestuur een voorstel ingediend en door de Ledenraad aangenomen om :
1e Alle goedgekeurde hengsten die voor de fokkerij worden benut te laten testen op waterhoofd en dwerggroei. De uitslag van de testen zal worden gepubliceerd.
2e Alle merries waarvan de afstamming geverifieerd wordt volgens het Registratiereglement tevens te laten testen op dragerschap van waterhoofd, dwerggroei en vosfactor.

In lijn daarmee is zeer onlangs op de website van het Stamboek een overzicht gepubliceerd van de dragerschap status van aangeboren aandoeningen van het grootste deel van de actieve KFPS hengsten. Van alle fokmerries dient het dragerschap eveneens onderzocht te worden. Hieraan wordt volop gewerkt zo valt te lezen.

In een recent gevoerde procedure waarin het DNA onderzoek zoals dat plaatsvindt in samenwerking tussen het Stamboek en het Dr. van Haeringen Labaratorium B.V. [ VHL ] centraal staat heeft de rechter op 14 december 2016 uitspraak gedaan. Op grond van onder ede afgenomen getuigenverklaringen van de heren W.A. van Haeringen namens VHL en Ids Hellinga namens het Stamboek heeft de rechter volgens het vonnis de gerechtvaardigde conclusie getrokken “………..dat het verrichte DNA onderzoek met onvoldoende waarborgen is omkleed om op de conclusie van dat onderzoek te kunnen varen en zal daarom terzijde geschoven moeten worden “. Einde citaat.
Verder valt in het vonnis onder meer te lezen “……….. dat het in dit geval jarenlang heeft ontbroken aan met name een zorgvuldige communicatie tussen VHL en KFPS en deugdelijke vastlegging daarvan, waardoor aan de betrouwbaarheid van de aangedragen en onderzochte gegevens ernstig moet worden getwijfeld. De rechtbank betrekt hierbij dat de verklaringen van Hellinga in tijd onderling nogal verschillen”. Einde citaat. Hieraan kan worden toegevoegd dat Ids Hellinga tot twee keer toe een getuigenverklaring is afgenomen.

UnderSiker vraagt zich in het licht bezien van het onderhavige vonnis af hoe betrouwbaar de conclusies zijn van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren DNA onderzoeken bij stamboekhengsten en fokmerries.

Is er bij het Stamboek sprake van een verandering in het fokbeleid?

Zoals bekend is er veel geschreven en gesproken over de stekelharigheid van de in december 2016 voor de dekdienst goedgekeurde schimmelhengst Siert 499 [ Dries 421 x Sape 381 ]. Dat er zoveel aandacht aan de stekelharigheid van deze hengst is besteed komt omdat de Hengstenkeuringsjury en in lijn daarmee het Bestuur zich niet hebben gehouden aan de vastgestelde- en vastgelegde regelgeving op het punt van de niet-toegestane aftekeningen bij het Friese paard. De Friese cultuur, het Friese erfgoed en de Friese paardenfokkerij werden door de goedkeuring van deze schimmelhengst verkwanseld zo was de mening van velen. De discussie hierover eindigde doordat de Ledenraad in een besloten vergadering gehouden op 24 maart van dit jaar zich uitsprak met de woorden: “Eens maar nooit meer”.

UnderSiker vraagt zich af of er in diezelfde besloten Lederaadsvergadering ten aanzien van dit belangrijke punt in het fokbeleid formeel een beleidswijziging is vastgesteld , uit te voeren door de Hengstenkeuringsjury. Of is het een zelfstandig besluit van de Hengstenkeuringsjury?

Deze vraag komt bij UnderSiker op nu zich naar verluidt onder de plus minus dertig aangewezen hengsten voor het komende Centraal Onderzoek wederom een schimmelhengst bevindt.

Een verandering in het fokbeleid waarbij meer witte aftekeningen zouden zijn toegestaan zou het mogelijk maken de kwaliteit van het Friese paardenras in ieder geval op dat punt maar ook op andere punten te verbeteren door kruisingen met andere rassen toe te staan. UnderSiker denkt hierbij in de eerste plaats aan het Lippizaner ras. Met gevolg toename van witte aftekeningen maar dan ook van genetische diversiteit wat verbetering van de vruchtbaarheid, gezondheid, vitaliteit, kwaliteit van de bouw, beenwerk, de beweging, enzovoort met zich meebrengt.

De vraag die feitelijk voorligt is of sprake is van geheime afspraken omtrent een verandering in het fokbeleid of dat de Hengstenkeuringsjury op eigen houtje een bepaalde richting is ingeslagen waarbij stekelharigheid bij dekhengsten is toegestaan.
Hoe het ook zij, wees als Stamboek open en duidelijk naar de fokkers nu er een andere richting lijkt te worden ingeslagen.